تصویر و ببینید تصور میکنید این خرچنگ بر دنیا سیطره دارد اما اگر کمی دقت کنید میبینید او تنها در کف یک سطل زباله گرفتار است[email protected]