تصویری از ورود اولین تانک‌های ارتش رژیم بعث به خاک ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ پس از چراغ سبز آمریکا و غرب@Farsna