تصویری از اولین کنکور در سال 48 که با شرکت 47 هزار و 773 داوطلب برگزار شد[email protected]