. . تصاویر شما از #شهریور، ماه #سفر و #ماجراجویى . از شما خواسته بودیم اگر در این ماه به دل #طبیعت میروید، تصاویرتان را براى ما بفرستید. تصویر از: کوهنورد آزاد، قله #آراگاتس، #ارمنستان . تصاویر از #ماجراجویى هاى تان را با همین هشتگ براى ما بفرستید به