تشنه ی آن لحظه ی ویرانی م منتظر یک شب بارانی م شعله ور از قصه ی ناکامی م عشق شوی بلکه بسوزان م