تست ورودی #دانشگاه_هارواردآیا میتوانید بگویید کدام یک از مخازن زودتر پر میشود؟90 درصد اشتباه پاسخ دادند