ترس دوتا معنی داره ، اول اینکه همه چیزو فراموش کنی و ازش فرار کنی دوم اینکه با همه چی روبرو بشی و پیشرفت کنی … انتخاب با توئه !!