ترسناک نیست که هرباری که با کسی حرف میزنی میتونه آخرین دفعه باشه ؟ اینو همیشه به یاد داشته باش. زندگی خیلی کوتاهه.. مهربون باشیم!