تداوم نا آرامی در آلمان، درپی مخالفت مردم با نشست رهبران 20 اقتصاد برتر جهان@AkhbareFori