تجلی گاه عشق در اقصی نقاط جهان تنها دل و آغوش مادر است مادرم دوستت دارم