تجربه میگه وقتى هیشکى نیست !! استتار کن !! پیاده برو باشگاه !! اگه واقعا میخواى برى