تتلیتیام !! اشتباه نکنین !! من جواب هر کى درى ورى میگه رو نمیدم !! من جواب درى ورى هایى رو میگم که زیادتر میشنومشون !! میدونى چرا ؟ چون تجربه ثابت کرده اینارو اگه اینجا جواب ندى بعدا یکى ازت میپرسه تو دادگاه !!! خیلى شیک ! همین شکلى !! خوب اون بنده خ