تا حالا جایی رفته اید که سیفون توالتش کار نکند؟ ببینید این دو نفر در قرار اولشان چه بلایی سرشان آمد.