تا الان دنیا فقط یک مثلث و تک چشم داشت !! فقط همین !! این مسئله قابل انکار نیست !! ما امروز مثلث بر عکس با دو تا چشم میسازیم