#تالار گفتگو فصل دوم : من شناسی جلسه ی دهم : من و پدر و مادرم