تالار تشریفاتی الماس شبی باشکوه و خاص را تجربه میکنید پذیرایی بی نظیر کیفیت بی نهایت در تالار تشریفاتی الماسhttps://telegram.me/joinchat/BZPCTD4iti-yR6WHkVXFmA021 5671 91000912 888 31 21Tel me