* تابلوی زندگی ، با سایه روشن هایی از غم و شادی کامل می شود . علیرضا چخماقی

#نقاشی #زندگی #غم_شادی #سایه_روشن #تابلو_ی_زندگی #علیرضا_چخماقی