بی تو یک لحظه رمق در دل و در جانم نیست … بیقرارم نکنی طاقت هجرانم نیست ..