+بیا با من بازی کن _من نمیتونم +چرا؟ _مث من باش با خودم تنهام با خودم کتاب میخونم با خودم اهنگ گوش میدم با خودم فیلم میبینم +اما تو نمیدونی تنهایی بازی کردن چه حسی داره … _چه حسی داره؟ +مرگباره مرگبار … #پیر_کوچولو