بوی غربت می دهم اما غریبه نیستم گر چه می دانم که عمری در غریبی زیستم مثل رودی بستر این خاک را طی کرده ام تا بفهمم عاقبت در جستجوی چیستم . ..