به کد روی برچسب میوه دقت کنید‼️اگر با 3 یا 4 شروع شود/میوه با مواد شیمیایی پرورش یافتهبا 9 شروع شود/با کود آلی (مفیدترند)با 8 شروع شود/ دستکاری ژنتیکی شده (بهتر است نخرید)