به یاد داشته باش زندگی تفسیر سه کلمه استخندیدن،بخشیدنو فراموش کردن…پس تا میتوانی دراین عصر زیبا بخند،ببخش و فراموش کن…عصرتون شاد شاد