به نام آن که رحمن و رحیم است و بر ما بندگانش ، بس کریم است علیرضا چخماقی

به نام آنکه رحمان و رحیم است ، به نام او که رحمان و رحیم است ، به نام آن که رحمن و رحیم است و بر ما بندگانش ، بس کریم است علیرضا چخماقی

#خداوند، #رحمن_رحیم ، #علیرضا_چخماقی