به زودى پخش فیلم سینمایى نگار در شبکه پخش خانگىپخش از: موسسه هنر اول