به راحتی ازیکدیگر گذر نکنیدبه سادگیآب خوردن بردیگری تهمت ناروانبندیدو حریم آبروی دیگری را بدون اجازه واردنشویدآدم‌ها …!!دنیادوروز استهوای دل یکدیگررابیشترداشته باشیم