به خاطر داشته باش عشق ورزیدن به انسانی دیگر ، مانند ملاقات با خداوند است …