به جان جوشم که جویای تو باشم خسی در موج دریای تو باشم تمام آرزوهای من ای کاش یکی از آرزوهای تو باشم عکس مجتبی قنبری