به تو واسه اینکه می تونی ساعت ها از من بیخبر باشی غبطه می خورم. واسه ی همه ی اون لحظه ها که تصمیمِ آخرت، رفتنه…من عاشق اون نفسِ عمیق و خیال راحتتم، وقتی خبری ازم نداری و فکر می کنی پرونده ی من واسه همیشه توی زندگیت بسته شده. …