به تو بدهکارم من

تو به من بدهکاری ، همه داراییمو به تو بدهکارم من ، بدهکارم به تو من آرزوهاتو ، من بدهکارم به تو ، به تو بدهکارم من

عکس

افزوده شده به آلبوم