به بعضیا باید گفت: انقدر خودتو میگیری آبمیوه نشی یهووو