به ایران، رهبری فرزانه داریم اشارت او کند جان می‌سپاریم چراغ راه ما را جز ولیّ نیست کسی رهبر به جز سید علی ” نیست