بعضی از آدما فقط تو حرف میخوان بهت کمک کننکانال هویج