بشوی اوراق اگر همدرد مایی`-] که علم عشــــــ❤️ـــق در دفتر نباشد`-]