بسم اله الرحمن الرحیم نوری از اعماق وجود تا بی نهایت خداوند آفریننده آسمانها و زمین آیا می توان در مقابل او سر تعظیم فرود نیاورد؟