بزرگی میگفتمشکل ما از انجای شروع شد کهنگاه ادما به همنگاه ادم به ادمنبودنگاه ادم به فرصتنگاه ادم به منفعتبود