بزرگترین کوه یخ با مساحت 5800کیلومترمربع که در قطب جنوب قرار دارد شکافته شد و در آستانه جدا شدن قرار گرفت. بزرگی بیش از حد این مورد ممکن است باعث ایجاد خطر در ترافیک دریایی شود@serfan_jahate_ettela