بر حذر باشید که مبادا نادان ها دنیا را در سیطره قدرت خویش بگیرند ودانایی جرم تلقی شود ….