برنامه این هفته بلور بنفش کنسرت هنگامه است روی کشتی در ترکیه. ٠ بلور بنفش در استانبول کنسرت هنگامه در کشتی تفریحی. چرا خواننده های پاپ ایرانی به جای اجرا در سالن های بزرگ چند هزار نفری به اجرا در کشتی های تفریحی راضی می شوند. جواب این سوال در برنامه