برای کشتی های بی حرکتموجها تصمیم میگیرند…

برای کشتیهای بی حرکت موجها تصمیم میگیرند ، برای کشتی های بی حرکتموجها تصمیم میگیرند...