برای خوشبخت بودننیازی به اتفاق خاصی نیستسلامی به پدرنگاهی به خواهرکافیستآغوش یک مادر کافیستنشستن کنار یادگاری هابرای خوشبخت بودنیک احساس کوچک خوشبختی کافیست