برانکو امروز مطالبات خود را دریافت و تمدید می کند.