بدترین درد وقتیه که لبخند میزنی تا جلوی ریختن اشکات رو بگیری