بخوانید روضه یک همسر شهید را کاش بعضی ها بفهمند #امنیت اتفاقی نیست؛البته بعید است نان سیاسی خود را که با چنگ و دندان به آن چسبیده اند،بیخیال شوند؛حتی به قیمت زیر سوال بردن جریان #شهادت @raviankomail