ببین داشے مهم نیست ۰ ۰ ۰ڪے باشے ،ڪجا باشےبا ڪی بشینے،با ڪی پاشےمهم اینہ ۰ ۰ ۰!!هــر ڪی باشـےهــر جـــا بـاشـےمشتی باشےخـاڪی ومرد باشے . .❤️ @Todelii