با وجود گستاخی های ترامپ علیه ایران، نماینده ایران در هنگام سخنرانی تند ترامپ علیه #ایران، سالن را ترک نکرد