با خوردن ژلوفن چه بلایی سرخود می آورید؟ژلوفن به مرور زمان کلیه ها و کبد را از کار می اندازدژلوفن درکبد متابولیزه میشود تا قابلیت جذب داشته باشد بنابراین مصرف آن به کبد فشار می آورد@bedandid