باز کن پنجره را … من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات ، آب این رود به سر چشمه نمی گردد باز؛ بهتر آنست که غفلت نکنیم از آغاز . باز کن پنجره را، صبح دمید … !