باز هم من و ابر سیاه دلتنگی باز هم من و نگاه بی رمقم رو به یادت باز هم من و جاده ای که رسیدنت را انتها نیست باز هم من و پاهای بی قرارم بی قرار از وصل کدام وصل ؟ دقیق نمیدانم…. باز هم من و ویرانی عشقی …