باز باران با ترانه، میچکد بر بام خانه. چه ربطی داشت من هم نمی دونم ولی یه حسی بهم میگه جاش اینجا بود. هرکی گفت نکته عکس چیه یه چی توز موتوری جایزه شه. عکس I wanna say a very good morning to all of u guys. Stay positive as always. love

باز باران با ترانه، میچکد بر بام خانه.
چه ربطی داشت من هم نمی دونم ولی یه حسی بهم میگه جاش اینجا بود. هرکی گفت نکته عکس چیه یه چی توز موتوری جایزه شه.
عکس
I wanna say a very good morning to all of u guys. Stay positive as always. love