بازیگران با گریم های متفاوتادامه مطالب در وب سایت صرفا جهت اطلاع ( لینک زیر ) http://sje.ir/?p=24190